Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja MAGIC ADRIA d.o.o.

Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima poslovanja

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

1.      Posrednik u prometu nekretninama je Magic Adria d.o.o., Prolaz Ante Dukića 2, Kastav, Hrvatska, trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
2.      Agent posredovanja u prometu nekretninama je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninama i kao takva zaposlena kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
3.      Posredovanje u prometu nekretninama su radnje posrednika u prometu nekretninama koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i dr.
4.      Nalogodavatelj je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretninama sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretninama – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
5.      Treća osoba je pravna ili fizička osoba koju posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavateljem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojima je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

Članak 1. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, kupnju, zamjenu, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim ili usmenim nalozima Nalogodavatelja.
Posrednik nije odgovoran u slučaju pogreške u opisu ili cijeni nekretnine, te nije odgovoran u slučaju odustanka vlasnika nekretnine od posredovanog pravnog posla.

Članak 2. Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavateljem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a Nalogodavatelj se obvezuje da će Posredniku isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme.
Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Članak 3. Prestanak ugovora o posredovanju

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istjekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavatelj se obvezuje naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je izričito ugovoreno da ih Nalogodavatelj posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavatelj sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, obvezuje se Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Članak 4. Isključivo posredovanje

Ugovorom se Nalogodavatelj može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavatelj sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu naknadu/kaznu kao i stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja (ukoliko su troškovi izričito ugovoreni).
Ukoliko je ugovorom o isključivom posredovanju ugovoreno Nalogodavatelj je dužan Posredniku platiti ugovornu naknadu/kaznu kao i stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja i ukoliko samostalno sklopi pravni posao sa trećom osobom za vrijeme trajanja Ugovora.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavatelja na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana sukladno odredbama sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju.
Nalogodavatelj je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavatelj posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavatelj sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

Članak 5. Obveze Posrednika

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:

1.      Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavateljem pravnu ili fizičku osobu radi sklapanja posredovanog posla.
2.      Upoznati Nalogodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
3.      Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavatelja na:
očite nedostatke i moguće rizike u vezi sa neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani,
nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
okolnosti i ograničenja u pravnom prometu nekretninama sukladno
posebnim propisima.
4.      Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
5.      Omogućiti pregled nekretnina.
6.      Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao.
7.      Čuvati osobne podatke Nalogodavatelja, te po pisanom nalogu Nalogodavatelja čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
8.      Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
9.      Obavijestiti Nalogodavatelja o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
10.    Upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 87/08).

Članak 6. Obveze Nalogodavatelja

Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavatelj preuzima sljedeće obveze:

1.      Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
2.      Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,
odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti
posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
3.      Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine.
4.      Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.
5.      Istodobno sa sklapanjem predugovora ili ugovora isplatiti Posredniku Naknadu.
6.      Naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
7.      Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavatelj nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavatelj će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od ugovorene naknade.
Nalogodavatelj će odgovarati za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

Članak 7. Posrednička naknada

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u postotku od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, u visini mjesečne najamnine, odnosno zakupnine, osim u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu sklopljenom na rok od 60 mjeseci (5 godina) i duže, u kojem slučaju posrednička naknada iznosi minimalno 150% iznosa mjesečne najamnine, odnosno zakupnine.
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u Članku 5. Općih uvjeta.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene Člankom 5. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavatelja, iznos posredničke satnice iznosi = 350,00 kuna (slovima: tristopedesetkuna).
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene Člankom 5. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavatelja, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.
Posrednik stječe pravo na Naknadu u cijelosti istodobno sa zaključenjem pravnog posla za koji je posredovao, pri čemu se zaključenjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavatelj i Treća osoba obvezale sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji, zamjeni, najmu, zakupu ili drugi ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja.
Nalogodavatelj je obvezan platiti Naknadu Posredniku, i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavatelju stupanje u vezu sa trećom osobom ako je:
neposredno odveo ili uputio Nalogodavatelja u razgledavanje predmetne nekretnine,
organizirao susret između Nalogodavatelja i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
Nalogodavatelju priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora i u slučajevima kada Nalogodavatelj sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.
Ukoliko Nalogodavatelj odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu), dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.
Nalogodavatelj se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao sa Nalogodavateljem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način sa trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavateljem radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.

Članak 8. Završne odredbe

Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 01. prosinca 2017. godine.

Magic Adria društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge posredovanja u prometu nekretninama, OIB: 82799010724, Prolaz Ante Dukića 2, Kastav, Hrvatska

O B A V I J E S T
Sukladno čl.8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03, NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12) Magic Adria, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge posredovanja u prometu nekretninama, OIB: 82799010724, Prolaz Ante Dukića 2, Kastav, Hrvatska, korisnicima posredničkih usluga omogućava pravo na prigovor.
Korisnici posredničkih usluga mogu ostvariti pravo na prigovor osobno u sjedištu društva ili putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom.
Na prigovor će biti odgovoreno najkasnije u roku od 15 dana.